KONIECZNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA

Konieczność współdziałania po­szczególnych federacji związkowych wynika z procesów obiektyw­nych: z faktu koncentracji gospodarki i finansów oraz z ewolucji ka­pitalizmu państwowomonopolistycznego, polegającej na rosnącym in­terwencjonizmie państwa w stosunki pracy; z coraz większego upo­lityczniania się walki o cele socjalno-ekonomiczne; z potrzeby godze­nia interesów grupowych i ogólnospołecznych, a tym samym prze­kształcania walki o interesy grupowe w walkę o charakterze ogólno­społecznym.W latach siedemdziesiątych często występowały we Francji przy­padki współdziałania związkowego na szczeblu lokalnym i branżo­wym. Niekiedy dochodziło również do wspólnych akcji ogólnokrajo­wych, zwłaszcza w związku z zaostrzeniem się, od połowy lat siedem­dziesiątych, kryzysu gospodarczego, którego następstwem były ma­sowe bezrobocie i wzrost kosztów utrzymania.

Witaj na moim serwisie! Z zawodu jestem architektem krajobrazu serwis powstał, żeby dzielić się z Wami doświadczeniami i wiedzą z zakresu projektowania ogrodu i architektury wnętrz. Mam nadzieję, ze treści zamieszczone na serwisie przypadną Ci do gustu. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!